Informationsbrev december 2019

Nu är det snart jullov och terminen har gått fort tycker vi. Här kommer information om vad som är på gång och hur vi fortsätter arbetet med att bygga upp skolan och förstärka våra rutiner kring trygghet och trivsel.

LUCIA
Våra elever i åk 2 framför ett Luciatåg för skolans elever samt vårdnadshavare i åk 2. Separat inbjudan har delats ut till berörda.

JULAVSLUTNING
I år har vi ingen gemensam julavslutning ute utan vi har endast elevaktiviteter inomhus istället. Julavslutningen sker mellan 8.20-10.30. Fram till kl 11 har eleverna rast och fritids tar över samt skolskjutsen kommer. Glöm inte anmäla till fritids denna dag, se nedan.

FRITIDS
Tack för alla tider kring juldagarna. Det är jätteviktigt för oss att få så korrekta tider/dagar som möjligt för att kunna planera in personalens och kökspersonalens ledigheter och samt antal portioner, så glöm inte höra av er ifall det blir några förändringar.
Julavslutningsdagen är också en speciell dag och därför önskar vi att ni går in och fyller i tiderna och om ert barn är kvar på fritids denna dag eller inte (separat meddelande har skickats i Unikum).

Från 1 januari 2020 har barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30. Barnet har inte rätt till plats på fritidshem innan skoldagen börjar eller under skollov. Vårdnadshavare har rätt att behålla platsen i den omfattning de tidigare beviljats, i en månad efter syskonets födelse eller arbetslöshetens början. Läs mer.

SKOLRÅD
Nästa skolrådsmöte är tisdag den 17 december. Temat denna gång kommer vara fritidshemmet. Vi kommer bland annat prata om fritids uppdrag samt en representant från fritids kommer berätta mer om hur vår verksamhet ser ut och är uppbyggd.
Protokollet från senaste mötet samt skolrådets syfte och uppdrag finns på hemsidan.

Om tid finns kommer vi även titta på underlag för det förväntansdokument som Utbildningsnämnden har beslutat ska skrivas på varje skola. Syftet är att hitta en bra balans i samarbetet mellan skola och hem där tydliga förväntningar ska finnas på elever, vårdnadshavare och skolan som i sin tur ska främja elevernas studiero vilket ska gynna både kunskapsutvecklingen och elevernas trivsel.

MORGONTID OCH KONFLIKTER
En sak som togs upp på skolrådet och som även lyfts i andra forum är att många vårdnadshavare upplever att de ofta får säga till andras barn vid lämning. Många elever går själva till skolan och kommer från olika håll till skolgården. Fritidspersonalen kan inte ha uppsikt över hela området utan är fokuserade på de elever som är anmälda till fritids. På vägen till skolan eller precis vid skolan, ofta vid cykelställ osv händer konflikter, elever säger fula ord och har ett sätt som uppfattas som otryggt.

Skolan har vuxna ute för att ta hand om fritidseleverna och har utökat det stödet, men det är viktigt att inga andra elever kommer före 8.10. Skolans rekommendation är att följa sitt barn till skolan i de lägre åldrarna. Skolrådet var under vårens möte (190513) överens om att det behöver bli en högre vuxennärvaro dels för att minska antalet konflikter och dels för att göra barnens skolväg säkrare och att cykla ensam endast görs av elever från åk 4.

UTÖKNING AV PERSONAL SAMT REKRYTERINGAR TILL SKOLAN
Anna Carlén har tidigare haft ett vikariat som tillförordnad rektor på Lindbackens skola men har nu fått en tillsvidare tjänst på skolan. En ny biträdande rektor börjar arbeta på skolan heltid, troligtvis i början av februari. Vi välkomnar Sakarias Åkerman till Lindbackens skola, som senast har arbetat som skolledare på Börje- och Järlåsa skolor. Sakarias har mångårig erfarenhet som rektor och vi ser fram emot att jobba vidare med att bygga Uppsalas bästa skola med honom.

Vi välkomnar också Lisa Dahlström som kommer jobba som speciallärare på skolan från och med januari. Lisa har jobbat i flera år som speciallärare och vi är glada över att ta del av hennes expertis i att ge elever i behov av stöd det de behöver. Hon kommer närmast från Sunnerstaskolan.

Som vi nämnt tidigare så börjar även Eleonor Isaksson som ny lärare i 2C och Maria Karlsson i 3A i januari.

Vi hoppas delvis kunna utöka lärarstödet i förskoleklass och åk 3 under vårterminen för att kunna dela in eleverna i mindre grupper där alltså även ökad tillgång till speciallärare kommer finnas. Alla omständigheter är ännu ej klara och vi återkommer så fort vi har en plan med hur detta kommer gå till.

ELEVRÅDET
Barn är ju härliga och vid senaste elevrådet så kom det upp att det är fritt fram att t ex strunta i att ta av sig skorna när inte vuxna är i närheten. Vi pratade om hur viktigt det är att alltid följa de regler som finns. Vi utvärderade hur eleverna uppfattade det nya med omklädning och duschning i nya idrottshuset och eleverna hade mycket kloka idéer hur vi kunde förbättra då det är mkt lek och en del stoj där, trots att vi tydlig påtalat vilka förväntningar som finns. Vi talade också om vilka risker som finns med våra trapphus. Se nedan för viktig information.

IDROTTSHUSET
Inför öppnandet av idrottssalen så fick alla elever ta del av den förväntansmatris som skolan tagit fram, sett en film över förväntat beteende (som spelades in med hjälp av några elever under höstlovet) samt tränat på rutinerna.

Vi har utvärderat arbetet med idrottshuset och nya rutiner kring omklädningen osv. Vi har försökt se över alla resursers scheman för att försöka ha en personal med i varje omklädningsrum, men ibland räcker inte personalen till och det finns en resurs som finns tillgänglig för båda rummen. Eleverna vet att både manlig och kvinnlig personal kan behöva gå in i omklädningsrummet om man misstänker att någon bryter mot ordningsreglerna. Det har ändå skett en del oroligheter och lek i duschutrymmet som vi utreder. Vi tar tacksamt emot hjälp att även prata om detta hemma. Respekt och ansvar är viktigt från alla för att skapa en trygg miljö. Läs mer om våra övergripande regler och se förväntningarna för idrotten (vi kallar dessa för förväntansmatriser) och vårt arbete kring en positiv skolkultur.

TRAPPHUS
Ytterligare en önskan från er vårdnadshavare är att uppmana eleverna att inte slänga ner saker från högre våningar. Det har hänt att elever slängt ner skor odyl som kan träffa någon person under. Vi har pratat om detta i elevrådet, i klasserna, satt upp skyltar (som tyvärr rivs ner) samt har det som tema nu för nästa förväntansmatris, hur vi är i korridorer och trapphus. Vi för även ett samtal med Skolfastigheter samt grundskolans lokalavdelning ifall det går att se över utformningen för att minska risk för skador.

ORDNINGSREGLER
Att bryta mot skolans ordningsregler är ett arbete vi satt igång inom IBIS och vi kommer under den närmaste tider fortsätta vårt arbeta att tydliggöra regler och förväntningar i skolans olika arenor. Dessa kommer publiceras på skolans hemsida allteftersom de blir klara. Vi har också skrivit ihop en konsekvensplan som även visades upp under senaste skolrådsmötet.

PRIVATA LEKSAKER HEMIFRÅN
Det har skett en del konflikter kring kulor och Pokemonkort på skolan. Vi har varit kluvna i hur vi ska hantera leksaker hemifrån men har nu bestämt att inga privata leksaker är tillåtna på skolan. Skolan ska vara en frizon från privata lekar och leksaker. På skolan lekar man tillsammans i öppna lekar och med skolans saker. Elevrådet höll med om att det varit en del konflikter och tyckte det var bra ifall allt byte osv skedde hemma istället.
Vi har sedan tidigare förbud på att använda mobiler och/eller mobilklockor under skol- och fritidstid. Endast i undantagsfall som görs upp med mentor.

SAMTYCKE TILL PUBLICERING PÅ HEMSIDA – ÄVEN INSTAGRAM?
När skolan startade så användes kommunens gemensamma mall för samtycke av publicering på skolans hemsida och Unikum. Sedan skolstart så har vi öppnat två Instagramkonton för att ni vårdnadshavare ska få en större insyn kring skolan och vårt arbete. Tyvärr så stod det inte i samtyckesblanketten att detta även gäller Instagram.

Ni som har gett ert samtycke till att publicera på vår hemsida men INTE vill att er barn ska figurera på våra Instagramkonton hör av er till lärarassistent Johanna Kjellgren: johanna.kjellgren@skola.uppsala.se Annars räknar vi med att samtycket gäller över dessa två konton. Vi har som regler att försöka att inte ha med ansikten osv.

PÅMINNELSE OM VIKTIGA DATUM:
• Skolavslutning 20/12, kl 8.20-10.30 (rast och väntan på skolskjuts till kl 11.00) Fritids innan och efter för de som anmält.
• Fritids är stängt 7/1 men öppet den 8/1 som är en studiedag.
• Skolan startar 9/1 2020

Hälsningar Lindbackens skola genom rektor Anna Carlén

6 december 2019