Frågor & svar

Här presenteras korta fakta kring frågor som ofta ställs av skolans vårdnadshavare

SÅ FÅR DU INFORMATION OM GRUNDSKOLAN I UPPSALA KOMMUN
På Uppsala kommuns webbplats hittar du information om grundskolan. Här läser du om skolskjuts, antagnings till skola, UNIKUM, lov och ledighet med mera.
Direktlänk till grundskolan.

KONTAKTCENTER
Uppsala kommun har ett kontaktcenter. Du är alltid välkommen att vända dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med en viss verksamhet eller person.
Läs mer om kontaktcenter.

Telefon: 018-727 00 00, telefontid till Kontaktcenter är vardagar 8.00–17.00
SMS/MMS: 717 27
E-post: uppsala.kommun@uppsala.se
Besöksadress: Stationsgallerian, Stationsgatan 12, Uppsala
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

FRÅNVARO
Så anmäler du att ditt barn är sjukt
Du som vårdnadshavare ska ringa in varje dag ditt barn är sjukt till kommunens gemensamma system för närvarohantering Skola24. Telefon: 051-5777601. Du kan också använda Skola24:s hemsida eller app.
Läs mer

Ledigt under skoltid
Ibland finns det speciella skäl till att barnet behöver vara ledigt från skolan. På vår hemsida samt utanför skolexpeditionen finns blanketter att fylla i. Båda vårdnadshavarna ska skriva under.

Utlandsvistelse och barnets studier
I Sverige har vi skolplikt och det innebär att semesterresor ska göras under loven. Eleverna går i skolan 178 dagar av årets 365 och det är viktigt att dessa dagar prioriteras som skoldagar. Skolplikten gäller både barn i förskoleklass och i grundskolan.
Läs mer om skolplikt.
Läs mer om vad som gäller i Uppsala kommun.
Information från Skolverket.

KONTAKT MED SKOLAN
Återkoppling kring ditt barns skolsituation
Ta i första hand kontakt med elevens mentor. Mentor kan sedan gå vidare till andra medarbetare som exempelvis fritids eller elevhälsan för stöd. Ibland uppstår situationer när ditt barn behöver stöd och hjälp från en vuxen. Uppmana ditt barn att alltid ta kontakt med skolans personal om en incident inträffar. Då kan de vuxna agera direkt.

Lämna synpunkter och klagomål
Du kan anmäla synpunkter och klagomål på tre sätt:
• Vänd er direkt till den person som är mest är inblandad i ärendet och/eller händelsen, exempelvis mentor och/eller fritidspersonal.
• Synpunkter som gäller övergripande för skolan, kontakta rektor.
• Synpunkter och klagomål, grundskolan. Uppsala kommuns hemsida, läs mer här.

TRYGGHET OCH TRIVSEL:
Rutiner för att förebygga och hantera kränkningar

Det är skolans skyldighet att anmäla om det skett kränkning. Anmälan görs genom att personalen fyller i en digital anmälningsblankett (som automatiskt skickas vidare till rektor, kurator samt huvudman) och startar en utredning. I utredningen så ingår samtal med de inblandade och syftet är att hitta åtgärder så att kränkningen upphör. Lindbacken skola har en likabehandlingsplan som beskriver hur vi arbetar.

Läs mer här.

Trygghetsarbete
Skolans värdegrundsarbete sker framför allt genom vårt IBIS-arbete. IBIS-teamet arbetar skolövergripande efter en särskild manual som bygger på vetenskaplig grund.

EKONOMI

Ekonomi och fördelning av resurser
Rektor har det övergripande ansvaret att leda och fördela arbetet på en skola. Alla skolor får medel efter antal elever och det är den intäkten rektor har att bygga vidare på när det gäller placering av resurspersoner, antal pedagoger och så vidare.
Skolor kan få olika bidrag
Vissa skolor får även ett strukturbidrag som räknas ut efter en särskild modell. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar. Lindbackens skola har ingen strukturersättning.
Läs mer om strukturbidrag.

ÖVRIGT
Maten på skolan
Skolan köper in frukost, lunch och mellanmål från Måltidsservice. Där jobbar dietister som sätter ihop maträtter som ska täcka elevernas behov. De jobbar också mot klimat- och miljömål och har tydliga rutiner kring specialkost och allergier.
Läs mer på Måltidsservice hemsida.

Parkering och park runt skolan
Alla frågor kring planering av området runt om skolan och fastigheten svaras av Stadsbyggnadsförvaltningen och avdelningen "Gata, park och natur".
Läs vidare och få kontaktuppgifter här.

Uppdaterad: