Positiv skolkultur (IBIS)

Skolan arbetar efter ett skolövergripande program som ska främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla (IBIS - inkluderande beteendestöd i skolor).

Positiv skolkultur (IBIS) 
Skolan arbetar efter ett skolövergripande program som ska främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla (IBIS - inkluderande beteendestöd i skolor). 

Beskrivning av IBIS 
Vi vill utveckla en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter, samt förebygga och hantera utmanande beteende genom proaktiva tillvägagångsätt. Med proaktiva tillvägagångsätt menas att vara aktiv, att planera och agera på förhand för att förekomma olika slags utmaningar.  
Genom strukturerad utbildning och handledning får vi stöd att utvecklas som en lärandeorganisation. Det ger oss möjlighet till målinriktat arbete och kontinuerlig reflektion och utvärdering av verksamheten. 
Modellen är en dynamisk arbetsmodell där det läggs vikt på att förebygga och utveckla mer anpassade och ändamålsenliga insatser för elever i riskzonen för negativ utveckling. 
Uppsala kommun samarbetar med Uppsala universitet i att utveckla programmet och flera av kommunens skolor deltar. 

Förväntansmatriser 
Den första förväntansmatrisen vi arbetade med var för arenan för det då nybyggda Idrottshuset. Vi har därefter implementerat "Trapphus/korridor", "Fotbollsplanen" numera kallas den ”Aktivitetsplanen” (då det sker många olika slags aktiviteter där), "Matsalen”, "Skolgården" och slutligen ”Överallt och alltid”. När den matrisen var klar reviderades övriga matriser för att plocka bort det som i stället rymdes i Överallt och alltid. Klasserna har också egna matriser, där stora delar är gemensamma men någon del kan skilja. Arbetet med att ta fram matriserna har genomförts i klasserna tillsammans med eleverna. 

Förväntansmatris: Överallt & Alltid (PDF, 127 KB)

Lära ut förväntat beteende 
Det är viktigt att lära alla elever hur dessa regler uttrycks i form och att eleverna även i delaktiga i processen. De har värdefulla idéer och det är viktigt att de känner att deras perspektiv tas på allvar, vilket också gör att de lättare kan följa reglerna. 
Modellering och demonstration av förväntningarna samt att öva på att följa reglerna är också viktiga hörnstenar. 
Vi arbetar även med att nyttja effektiva uppmaningar så att vi talar om för eleven vad hen ska göra exempelvis. ”Vi går i korridoren” i stället för vad hen inte ska göra ”Spring inte”. Vi använder positiva uppmaningar för att förstärka och öka positiva beteenden exempelvis ”Vad fint du hjälpte din kamrat”, ”Vad bra att du plockade upp ditt skräp”. I samarbete, elever, personal och vårdnadshavare utvecklar vi en positiv skolkultur. 

Konsekvensplan om man inte följer ordningsreglerna 
Det är viktigt att skolans personal agerar när elever inte följer våra ordningsregler och även att eleverna vet vad som händer om man gör det. 

Förväntansdokument 
Utbildningsnämnden har beslutat att varje skola ska upprätta ett förväntansdokument som ska visa vilka förväntningar föräldrar, elever och skola kan ha på varandra och vem som ansvarar för vad. Syftet från nämnden är att det ska främja studiero, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt fungerande samspel med vårdnadshavare då det är viktigt för att elever ska lyckas så bra som möjligt och nå goda skolresultat.

Förväntansdokument Lindbackens skola (PDF, 105 KB)

 

IBIS-information till vårdnadshavare:

IBIS för vårdnadshavare (PDF, 295 KB)

Uppdaterad: