Positiv skolkultur (IBIS)

Skolan arbetar efter ett skolövergripande program som ska främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla (IBIS - inkluderande beteendestöd i skolor).

Beskrivning av IBIS

Vi vill utveckla en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter, samt förebygga och hantera utmanande beteende genom proaktiva tillvägagångsätt. Med proaktiva tillvägagångsätt menas att vara aktiv, att planera och agera på förhand för att förekomma olika slags utmaningar. 

Genom strukturerad utbildning och handledning får vi stöd att utvecklas som en lärandeorganisation. Den ger oss möjlighet till målinriktat arbete och kontinuerlig reflektion och utvärdering av verksamheten.

Modellen är en dynamisk arbetsmodell där det läggs vikt på att förebygga och utveckla mer anpassade och ändamålsenliga insatser för elever i riskzonen för negativ utveckling.

Uppsala kommun samarbetar med Uppsala Universitet i att utveckla programmet och flera skolor är med.

Förväntansmatriser

Vi har formulerat några övergripande regler som ska gälla för alla på skolan. Dessa ska sedan konkretiseras i ett flertalet förväntningar.

Våra regler:

  • Ta ansvar
  • Visa respekt
  • Visa omtänksamhet

Skolövergripande förväntningar på positivt beteende ska ge vägledning till hur eleverna ska uppföra sig framför hur det inte ska uppföra sig. Förväntningarn anpassas till skolans olika miljöer/arenor.

Den första förväntansmatrisen vi arbetat med är för arenan "Idrottshuset". 

Lära ut förväntat beteende

Det är viktigt att lära alla elever hur dessa regler uttrycks  i form och att eleverna även i delaktiga i processen. De har värdefulla idéer och det är viktigt att de känner att deras perspektiv tas på allvar, vilket också gör att de lättare kan följa reglerna.

Modellering och demonstration av förväntningarna samt att öva på att följa reglerna är också viktiga hörnstenar.

Konsekvensplan om man inte följer ordningsreglerna

Det är viktigt att skolans personal agerar när elever inte följer våra ordningsregler och även att eleverna vet vad som händer om man gör det.

Lindbackens resultat på trygghet- och trivselenkät - dec 2019 (som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete)

Resultat (PDF, 320 KB)

Uppdaterad: