Specialpedagogisk kompetens

Specialpedagogisk kompetens bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta behov hos alla elever i skolan.

Specialpedagogisk kompetens bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta behov hos alla elever i skolan.

Skolans specialpedagogiska personal samarbetar med lärarna i att exempelvis ta reda på hur undervisningen kan mötta elevens behov. För att läraren ska kunna klarlägga varför eleven har svårt att nå kunskapskraven finns specialpedagogisk kompetens samt övriga elevhälsoteamet till hjälp och kan bidra till helhetsbilden.

På Lindbackens skola har vi tre lärare med specialpedagogisk examen. Exempel på insatser av specialpedagogisk kompetens kan vara att konsultativt stötta undervisande lärare, vara delaktiga olika stödinsatser, utreda behov av särskilt stöd, göra olika typer av kartläggningar samt stötta vid kartläggningsstöd, samverkan med externa kontakter, deltagande i överlämningsmöten mellan förskola och förskoleklass samt arbeta direkt med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Mer information om anpassningar:
Skolan ska så långt det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå kunskapskraven. Anpassningar kan ordinarie personal ge inom ordinarie verksamhet.

Några exempel på extra anpassningar
• ett särskilt schema över skoldagen
• ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
• extra tydliga instruktioner
• stöd att sätta igång arbetet
• hjälp att förstå texter
• digital teknik med anpassade programvaror
• anpassade läromedel
• någon extra utrustning
• extra färdighetsträning
• enstaka specialpedagogiska insatser kortare tidsperiod

Några exempel på särskilt stöd
• regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid
• schemalagd undervisning i  mindre flexibel undervisningsgrupp
• placering i en särskild undervisningsgrupp
• enskild undervisning
• anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort.

Åtgärdsprogram beskriver det särskilda stöd som en elev får. Ett åtgärdsprogram handlar om skolans insatser och undervisningen. De eventuella extra anpassningarna som gäller samma elev ska inte stå med i åtgärdsprogrammet utan presenteras i Unikum.

Speciallärare

Kersti Vikström

Speciallärare

Lisa Dahlström

Specialpedagog

hen, Upphovsman: quickpix4u
Christoffer Stenlund
Uppdaterad: