Plan för diskriminering och kränkande behandling

Lindbackens likabehandlingsplan

Lindbackens likabehandlingsplan (PDF, 263 KB) 

Huvudmannen (görs på varje enskild skola) ska upprätta en plan mot kränkande behandling en gång per år.

Planen ska innehålla

•en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever
•en redogörelse för vilka åtgärder som verksamheten planerar att påbörja eller genomföra under det kommande året
•en redogörelse för hur man genomfört de åtgärder man planerade i föregående års plan.

I planen bör huvudmannen också ange vem som är ansvarig för att åtgärderna genomförs och hur dessa ska följas upp och utvärderas. De mål som verksamheten har satt upp bör också stå med i planen. Planen bör också innehålla de rutiner som verksamheten har för akuta situationer.

Det är bra om planen innehåller en redogörelse för hur barn och elever ska medverka i arbetet med aktiva åtgärder.

Källa: 6 kapitlet 8 § skollagen (via Skolverket).

Läs gärna vidare på Skolverkets informationssida kring kränkningar och definitioner.

Uppdaterad: