Plan för diskriminering och kränkande behandling

Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Planens funktion är att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom aktiva och konkreta åtgärder och tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det arbete som bedrivs löpande samt utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling. Planen är därmed en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Det främjande arbetet är det arbete och de strukturer som skolan byggt upp för att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal, där alla elever har maximala möjligheter att lära och utvecklas.

Några exempel på Lindbackens främjande arbete är: IBIS-arbetet med syftet att skapa en positiv skolkultur (t ex våra olika förväntansmatriser), fadderskap, gemensamma aktiviteter, utvecklingssamtalen, observationer, elevhälsans arbete, trygghetsenkäter samt våra elev- och demokratigrupper.

Eleverna är delaktiga bland annat genom olika typer av enkäter, framtagandet av nya matrider, utvecklingssamtale, elevdemokratigrupper, klassråd samt värdegrundsdiskussioner i klassrummet.

De risker som skolans kartläggning visat handlar om vi behöver öka studieron, aktiviter på skolgården samt motverka en otrygghet i korridoren och som våra åtgärder handlar mest om under läsåret 2020-2021.

Skolans mål är att all personal på olika sätt ska medverka till att utveckla barnens och elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen. En verksamhet där barn och elever upplever meningsfulla sammanhang, delaktighet och att olikheter respekteras lägger grunden för goda relationer och motverkar kränkningar.

Rutiner för att upptäcka, anmäla och åtgärda kränkande behandling och diskriminering:

Rutiner – information till barn, elever och vårdnadshavare om hur de ska anmäla diskriminering och kränkande behandling
Varje elev har informerats om vikten att alltid ta kontakt med en vuxen på skolan om den upplever en kränkande situation. Vårdnadshavarna har möjlighet att ta kontakt med skolpersonal direkt på skolan eller digitalt och anmäla en händelse. Det finns också möjlighet att fylla i ett formulär på hemsidan som går via huvudmannen (inte att föredra då processen kan dra ut på tiden).
Rutiner för personalens respektive chefs skyldighet att anmäla
Varje personal i skolan som får kännedom om att elev upplever sig kränkt har enligt lag skyldighet att anmäla detta till rektor. Detta görs i ett webbformulär som automatiskt skickas till rektor och huvudman.
Rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation avseende diskriminering och kränkande behandling
Utredning, åtgärder och dokumentation sker i ett gemensamt digitalt system. Rektor eller av rektor utsedd person (kuratorn) på skolan går igenom inkomna anmälningar, ser till att dessa utreds genom att alla berörda får berätta sin version. Kurator bedömer om händelsen ska tolkas såsom kränkande behandling enligt skollagens mening och beslutar i så fall om åtgärder, samt ser till att dessa följs upp. Allt dokumenteras i ärendet i det digitala systemet.
Rutin när personal har kränkt barn/elever
Utredning, åtgärder och dokumentation sker i ett gemensamt digitalt system. Elev såväl som personal ska båda enskilt redogöra för händelsen och redogörelserna dokumenteras i utredningen. Rektor bedömer om händelsen ska tolkas såsom kränkande behandling enligt skollagens mening, och beslutar i så fall om åtgärder vilka också dokumenteras i ärendet i det digitala systemet. Rektor ansvarar för uppföljning av ärendet. Om utredning visar att kränkande behandling förekommit ska rektor kontakta HR Center för ev arbetsrättsliga åtgärder.

Sedan läsåret 2020-2021 har Uppsala kommun utarbetat en ny mall för skorna som följs upp fyra gånger per år. Eftersom planen är ett levande dokument som följ upp och uppdateras ofta så publiceras inte planen på hemsidan längre utan delar ur den presenteras här ovan. Ta kontakt med skolan ifall du är intresserad av att läsa hela planen.

Skolverkets definiering av kränkning och mer information:

Vad är kränkande behandling?

Det är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det så måste barnet eller eleven klargöra för den som kränker att beteendet är ovälkommet. Barnet eller eleven kan också ta hjälp av personalen i verksamheten. Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall.

Det är viktigt att komma ihåg att yngre barn inte alltid kan förmedla sina känslor på samma sätt som äldre barn och vuxna.

Källa: 6 kapitlet 3 § skollagen, proposition 2005/06:38 sidan 136 och följande.

Är kränkande behandling samma sak som mobbning?

Mobbning är inte ett begrepp som används i skollagen. Det brukar kallas för mobbning om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen.

Vad är skillnaden mellan kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?

Det som är gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Diskriminering

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet,
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Läs gärna vidare på Skolverkets informationssida kring kränkningar och definitioner.

Uppdaterad: