Kurator

Elevhälsoteamets samtliga professioner ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande med fokus på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål i syfte att öka lärande och trygghet och ge förbättrad hälsa.

Genom samverkan och samarbete med skolans övriga personal medverkar kurator till att skolan erbjuder en god lärandemiljö, förebygger psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Det gemensamma målet för alla som verkar i skolan är att eleverna når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.Detta innebär bland annat att jag arbetar med hälsofrämjande och med förebyggande insatser, stödsamtal med enskild elev eller flerpartssamtal, stödsamtal med föräldrar, arbete med elever i grupp, handledning och konsultation till skolpersonal, samverkan med andra instanser och krishantering.

Minoo Mohseni-Nazari, Upphovsman: Exakta photo
Minoo Mohseni

Kurator

Uppdaterad: