Elevhälsa

Elevhälsan ska enligt lagen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla elever. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteamen träffas och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

I Lindbackens elevhälsoteam ingår skolsköterska,psykolog, kurator, specialpedagogisk kompetens och rektorer.

Utdrag ut Uppsala kommuns centrala elevhälsoplan:

Skolans elevhälsa består av flera yrkesgrupper med olika kompetenser som samverkar i ett tvärprofessionellt team. Den breda kompetensen gör det lättare att planera det främjande och förebyggande arbetet, samt att kontinuerligt följa upp, utvärdera och analysera arbetet.

En samlad elevhälsa är en förutsättning för att skapa en helhetsbild av elevens behov och en viktig del i att undanröja hinder för lärande på organisations-, grupp- och individnivå.

De olika yrkesgrupperna är viktiga i arbetet kring eleven för att tillsammans se möjligheter och förutsättningar för elevernas utveckling mot utbildningens mål. Varje skolenhet ska ha tillgång till ett komplett elevhälsoteam (rektor, personal med specialpedagogisk kompetens, skolkurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare som konsulteras vid behov). Elevhälsoteamet har under rektors ledning ansvaret för att elevhälsoarbetet på skolenheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och lokalt fattade beslut.

Elevhälsoteamet ska på ett strategiskt och operativt sätt arbeta förebyggande och hälsofrämjande med ett individ-, grupp- och systemorienterat förhållningssätt. De olika kompetenserna bör aktivt samarbeta i ett team med regelbundna mötestider där minnesanteckningar skrivs. De gemensamma minnesanteckningarna hålls generella och på en allmän nivå.

Elevhälsoteamet ansvarar för och kvalitetssäkrar de strategiska frågor som utgör grunden för elevhälsoarbetet. Hit hör, förutom själva elevhälsoplanen, till exempel arbetet med åtgärdsprogram, plan mot diskriminering och kränkande behandling, drogförebyggande arbete, systematiskt arbete mot frånvaro med mera. Det är viktigt att teamet arbetar aktivt och kompetensövergripande även mellan de formella elevhälsomötena.

Elevhälsoteamets professioner

Elevhälsoteamets samtliga professioner ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande med fokus på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål i syfte att öka lärande och trygghet och ge förbättrad hälsa.

Rektor

Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan. Beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor.  Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Rektor har även ansvar för dokumentation avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som skolan genomför.

Läs vidare under respektive professions flik för mer information.

Kontaktuppgifter

Uppdaterad: