Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer på grundskolan.

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, åk 2 och 4.

Du är välkommen till skolsköterskan för frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan och tillför medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Skolläkaren bör delta i skolans elevhälsoteam regelbundet för att engageras i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Skolsköterskan kan vid behov ta kontakt med en skolläkare i vissa ärenden. Skolläkaren kan träffa elever och vårdnadshavare för medicinska bedömningar och ger råd vid skolrelaterade hälsoproblem.

Skolsköterska är under rekrytering.

 

Uppdaterad: