Nationella prov vt 2020 åk 3

Läsåret 2019-2020

Det nationella provet ska på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmågor i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Tillsammans med lärarens löpande iakttagelser är de nationella proven ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling. Med provet följer bedömningsanvisningar som du använder när du rättar och bedömer elevens visade kunskaper. Eleven ska nå upp till kravnivån för varje delprov i ämnet. I årskurs 3 görs ingen sammanvägning av delproven. Syftet är att det tydligt ska framgå vilka delprov som eleven har klarat eller inte.

Proven i årskurs 3 ramas in av en berättelse om två barn, Nova och Troj, som är med om olika äventyr. Berättelsens syfte är att leda in eleven i uppgiften och avdramatisera provsituationen.

Provdatum: 9/3 - 15/5

Det händer förstås att elever är sjuka de dagar då proven ska genomföras. Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Hänsyn behöver tas om provet blivit känt för eleven då det är ett sämre stöd för lärarens bedömning.

Om en elev missar ett provtillfälle och inte gör provet vid ett senare tillfälle betyder det förstås att eleven missat en möjlighet att visa sina kunskaper. Läraren får inte samma underlag för bedömning.

Skolan beviljar inga ledigheter för elever i åk 3 under provperioden.

Läsåret 2020-2021

Vecka 11-20

Läs mer på Skolverket

Uppdaterad: