Skolskjuts

Kort information om resor till och från skolan

Elevresa är alltid ett skolkort (busskort) som gäller för resa med ordinarie busstrafik. Vid elevresor är det vårdnadshavaren som har ansvar för barnet under resan.

Elevresa kan du få om du valt en kommunal eller fristående skola inom Uppsala kommun som ligger så långt från ditt hem att avståndskravet är uppfyllt. Du behöver inte ansöka om elevresa utan får skolkortet med posten innan skolan startar om villkoren nedan stämmer för dig. Skolkortet gäller för resor till och från skolan under skoldagar.

Villkoret för att få elevresa är att eleven:

  • går i förskoleklass eller årskurs 1-3 och har minst två kilometer till skolan.
  • går i årskurs 4-9 och har minst fyra kilometer till skolan.
  • är folkbokförd i Uppsala kommun och går i skola i Uppsala kommun.

Skolkortet gäller inte för resa i anslutning till och från fritidsverksamhet.

Avståndet mäts för alla elever enligt Uppsala kommuns GIS-program. Vid avståndsmätning tas ingen hänsyn till trafikförhållanden.

Du kan ha rätt till skolskjuts om du är folkbokförd i Uppsala kommun och:

  • du går i kommunal skola inom ditt skolskjutsområde.
  • du inte fått något av dina tre val och får en placering på kommunal skola utanför ditt skolskjutsområde.

Skolskjuts beviljas med hänsyn till färdvägens längd (avstånd), trafikförhållanden (särskilt svår situation längs ditt barns skolväg), elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. För avstånd gäller att eleven:

  • går i förskoleklass eller årskurs 1-3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4-9 och har minst fyra kilometer till skolan.

Kommunen har ansvaret för resan. Resan kan ske med vanlig linjetrafik (ett skolkort), skolbuss (ett skolkort), skoltaxi eller specialfordon.

För skolskjuts som beviljas utifrån avstånd behöver du inte göra någon ansökan, skolkortet skickas till dig automatiskt. För att få skolskjuts utifrån annat än avstånd måste du göra en ansökan för ditt barns räkning. Den ska bekräftas av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad.

Har ditt barn en funktionsnedsättning ska du bifoga ett utlåtande från läkare eller psykolog som beskriver på vilket sätt funktionsnedsättningen gör att ditt barn inte kan gå till skolan eller åka buss med andra barn.

Du ansöker om skolskjuts för ett läsår i taget och beslut fattas efter individuell prövning. Ditt barn kan inte få skolskjuts för att resa till och från fritids. Om ditt barn bor i en annan kommun men går i skolan i Uppsala ska du ansöka om skolskjuts i din hemkommun.

Avståndet mäts för alla elever enligt Uppsala Kommuns GIS program

Resa med skoltaxi

Sker ditt barns resa med skoltaxi likställs den med skolskjuts med buss. Det innebär att resan samplaneras med andra och ditt barn kan behöva samåka i taxin med andra elever.

Skoltransporter med skoltaxi hanteras av trafikcentralen efter beslut från antagning skolskjuts. Trafikcentralen har en handläggningstid på fjorton arbetsdagar.

Om ditt barn har en funktionsnedsättning ska du bifoga ett utlåtande till din ansökan.

Du ansöker om skolskjuts via e-tjänst. Du identifierar dig med e-legitimation, till exempel via bank-id. Ansökan ska bekräftas av båda vårdnadshavarna.

Läs mer och om hur du ansöker om skolskjuts på Uppsala.se.

Uppdaterad: